Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Monday, May 23, 2011

Đức cố GM Phaolo Lê Đắc Trọng: Đã đến lúc dẹp Ủy ban Đoàn kết công giáo yêu nước

Đức cố Giám mục Phaolo Lê Đắc Trọng, trong suốt cuộc đời mình đã chứng kiến một giai đoạn lịch sử đau đớn của dân tộc Việt Nam – giai đoạn Cộng sản.

Ngài đã chứng kiến và thấu hiểu bản chất của nhà nước Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn đó. Với những kinh nghiệm máu xương của mình, của Giáo hội và Đất nước, trước lúc đi xa, ngài để lại cho hậu thế tập hồi ký của ngài – Một chứng nhân lịch sử.

Trong đó, cái gọi là Ủy ban vận động công giáo, rồi thành Ủy Ban liên lạc Công giáo… và nay là Ủy Ban đoàn kết Công giáo được ngài chỉ rõ vai trò, nhiệm vụ và mục đích của nó.

Mời quý vị đọc lại những dòng hồi ký của ngài để hiểu rõ hơn về tổ chức “giả cầy” nhằm chống phá và quốc doanh hóa Giáo hội công giáo này.


No comments:

Post a Comment