Nhìn AiCâp Mong ViệtNam

Monday, May 30, 2011

Việt Nam, vì đâu nên nỗi?

Đất nước Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử và hiện nay.

Nguyên nhân thảm họa mất nước. Một số hình ảnh do Nữ Vương Công Lý tổng hợp.

No comments:

Post a Comment